WCE ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านโครงการเสริมทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยความเชื่อว่า บริษัทเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่สามารถขับเคลื่อนและช่วยเสริมสร้างการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้กับสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการรับและการให้อย่างสมดุล เราจึงได้มีโครงการรับนักศึกษาฝึกงานทุกปี เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและความพร้อมสู่การแข่งขันในตลาดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันบริษัทได้ร่วมพูดคุยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทำให้ในแต่ละปีมีนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยตำแหน่งที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานครอบคลุมหลายแผนก เช่น แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกบัญชี แผนกการตลาด แผนกวิศวกรรมทางด้านต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักเรียน/นักศึกษาในสายอาชีพที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะเข้าร่วมทุกปี เช่น ช่างเชื่อม ช่างกล และช่างเครื่องยนต์ เป็นต้น

อนึ่ง บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) ได้ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่อำเภอบางสะพานกับกลุ่มเหล็กสหวิริยามาโดยตลอด เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120