Slide 1
การพัฒนาบุคลากร – สวัสดิการ

เรามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เราทำ

Slide 2
การพัฒนาบุคลากร – สวัสดิการ

เราเห็นคุณค่าของบุคลากรทุกคน ให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

Slide 3
การพัฒนาบุคลากร – สวัสดิการ

ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยบริการจากใจ มีความซื่อสัตย์ และตรงเวลา

Slide 4
การพัฒนาบุคลากร – สวัสดิการ

พนักงานทุกคนสามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน

Personnel development

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์อันมีค่าและเป็นรากฐานของธุรกิจ ธุรกิจจะเติบโตยั่งยืน บุคลากรจะต้องแข็งแกร่ง
และมั่นคง จึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้เกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญในทุกๆด้าน และจากวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทวิศวกรรมชั้นเลิศของคนไทยในการให้บริการงานด้านวิศวกรรม การพัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรม และทักษะฝีมือจึงมีความสำคัญยิ่งยวด 
ในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การแข่งขัน ฯลฯ บริษัทฯพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรโดยยกระดับทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ (Reskill) ที่จะทำให้ขยายความสามารถทางธุรกิจ
ออกไปมากขึ้น 

ปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานที่มีทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในหลากหลายสาขา  ได้แก่ สาขาช่างเชื่อม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาช่างกลึงโลหะ  สาขาช่างปรับ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลล์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น และมีพนักงานผ่านการทดสอบระดับฝีมือตามมาตรฐาน JIS Z 3841 Semi-automatic ของ The Japan Welding Engineering Society (JWES) เป็นการยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นรองรับการขยายตลาดในระดับสากล

ในส่วนของการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิศกรรม บริษัทฯมุ่งขยายความเชี่ยวชาญตามเทคโนโลยีใหม่ๆและหลากหลาย เช่น
Rail Engineering  Robotic  Automation  Energy เป็นต้น โดยสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรูปแบบของบุคลากร

Human Resources Management Policy

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับและทุกคน ด้วยพื้นฐานที่เชื่อว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับบริษัท ดูแลให้สวัสดิการค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
มีสภาพการจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ รวมทั้งพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีโอกาสพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพได้ ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีมีสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่พนักงาน บริษัทและสังคมโดยส่วนรวม

บริษัทให้ความใส่ใจกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร มีการพัฒนาความรู้พื้นฐานโดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการอบรมภายในและการส่งไปอบรมภายนอกบริษัท การส่งพนักงานไปดูงานต่างประเทศ รวมถึงการจัดส่งพนักงานไปรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ บริษัทได้จัดสรรงบประมาณทางด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้บุคลากรของบริษัท มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้พนักงาน สามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเพิ่มทักษะให้กับตนเอง และส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพนักงานเองก็สามารถเติบโต
ไปพร้อมกับการขยายงานของบริษัท

Welfare

สวัสดิการ

● เงินโบนัสประจำปี
● เงินพิเศษสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงงาน
● ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
● ค่ารักษาพยาบาล
● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
● สหกรณ์ออมทรัพย์
● ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ 
● การตรวจสุขภาพประจำปี 

● เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
● โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
● ชุดเครื่องแบบพนักงาน
● รางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลอายุการทำงาน
● ทุนการศึกษา การพัฒนา และฝึกอบรมทั้งในประเทศ 
    และต่างประเทศ

● งานสังสรรค์ประจำปี กิจกรรมกีฬาทั้งภายใน และภายนอก
● ห้องสมุด และห้องออกกำลังกาย

ข่าวสารด้านพัฒนาบุคลากร

ติดตามและรับชมข่าวสาร รวมถึงความเคลื่อนไหวในด้านการพัฒนาบุคลากรของเรา ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120