บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ภายใต้กลุ่มเหล็กสหวิริยาสร้างความแข็งแกร่งผู้ด้อยโอกาส ร่วมและสนับสนุนกีฬาบุคคลพิเศษโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความพกพร่องทางการได้ยิน

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและบุคคลพิเศษ ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมและนันทนาการเป็นสื่อ รวมถึงเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยในการนี้ นางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับการจัดการแข่งขันฯ ณ สนามกีฬา โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดโครงการฯ ซึ่งมีการจัดแข่งขันกีฬา 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตซอล กีฬาแชร์บอล และกีฬาวิ่ง Superman โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 109 คน

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120