WCE ประสบความสำเร็จ การทดสอบความแข็งแรงโครงประธานรถ บทต.ต้นแบบ พร้อมส่งมอบให้ รฟท. ทดสอบใช้งานบนรางรถไฟ

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ผลิตรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (Bogie Container Flat wagon) ต้นแบบ หรือ รถ บทต. ตามมาตรฐานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เสร็จสมบรูณ์ และเข้ากระบวนการทดสอบความแข็งแรงของโครงประธานโดยการรับน้ำหนักบรรทุกแบบสถิต (Static Load Test) โดย ศูนย์พัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีรถไฟ (Railway Engineering and Technology Development Centre: RETDC) WCE ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา โครงการการทดสอบความแข็งแรงของ Flat Wagon Underframe ภายใต้สภาวะโหลดและการวัดความเครียด เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวอช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดำเนินการทดสอบที่ Workshop WCE ผลการทดสอบสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ โครงสร้างตัวรถ บทต.ต้นแบบของ WCE สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 85 ตัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบสากลสำหรับ Static Test ในขณะที่ข้อกำหนดของการรถไฟฯกำหนดน้ำหนักบรรทุกของรถ บทต. ชนิดนี้ไว้ที่ 62 ตัน ภายใต้การร่วมสังเกตการณ์ของ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟฯและคณะ นำไปสู่ความพร้อมสำหรับการทดสอบวิ่งบนรางต่อไป WCE เชื่อมั่นว่า บทต. ดังกล่าวจะผ่านการทดลองใช้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ในที่สุด จะทำให้ WCE เป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ รฟท. สามารถตอบสนองนโยบาย Made in Thailand และ Local Content ของประเทศที่มุ่งพัฒนาส่งเสริมความสามารถด้านการผลิตของอุตสาหกรรมระบบราง

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจวิศวกรรมของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เปิดเผยว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสการพัฒนาธุรกิจวิศวกรรมระบบราง จากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมขยายการขนส่งทางราง และการสนับสนุนความสามารถภาคอุตสาหกรรมของของประเทศ ได้แก่ โครงการ Thai First , Made in Thailand และ Local Content จากฐานความแข็งแกร่งด้านวิศวกรรม ความรู้ ความสามารถของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย และความพร้อมของ Work shop ขนาดใหญ่ของ WCE จึงได้ดำเนินโครงการผลิตรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าต้นแบบ หรือ รถ บทต. จำนวน 2 คัน เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และแสดงความสามารถด้านการออกแบบและผลิตทางวิศวกรรมของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การผลิต บทต. ในประเทศทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ WCE ออกแบบและผลิตโครงประธาน (Underframe) ใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ 100% ประกอบร่วมกับชิ้นส่วน แคร่ (Bogie) ขอพ่วง (Coupling Device) และ ระบบเบรค (Brake System) ที่นำเข้าจากต่างประเทศและมาประกอบขั้นสุดท้ายเป็นรถ บทต. ที่โรงงาน WCE

โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการทดสอบความแข็งแรงโครงประธานรถบรรทุกตู้สินค้า ต้นแบบที่ผลิต โดยการรับน้ำหนักบรรทุกแบบสถิต (จอดรถอยู่กับที่) ตามข้อกำหนดของ รฟท. ที่อ้างอิงมาตรฐานสากล ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถรองรับน้ำหนักการบรรทุกที่ทดสอบ 85 ตัน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ตามโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง WCE และ มจธ. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะฯ ร่วมกับ WCE ดำเนินการทดสอบตามข้อกำหนด ด้วยเครื่องมือวัดที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาร่วมวัดผลทดสอบ ได้แก่ CMM Laser scan และ Digital Image Correlation (DIC) พร้อมกับได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการ

รถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน ประธานคณะทำงานทดลองวัสดุอุปกรณ์และคัดเลือกคุณสมบัติทางเทคนิคเบื้องต้น (Pre-Qualification: PQ)ในฝ่ายการช่างกล Pre-Q และคณะร่วมสังเกตการณ์การทดสอบ
รถ บทต. ต้นแบบดังกล่าว จะนำไปทดสอบการเบรกและการเลี้ยวโค้ง บนรางรถไฟในเดือน ธันวาคม 2564 จากนั้นจะส่งมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทดสอบใช้งานจริงเป็นเวลา 6 เดือน ที่ระยะทางใช้งาน 72,000 กิโลเมตร เมื่อดำเนินครบทุกขั้นตอนตามแผนเป็นที่เรียบร้อย จะสามารถสรุปผลความสำเร็จได้อย่างแน่นอนในเดือนพฤศจิกายน 2565 นั่นหมายความว่า WCE จะเป็นผู้ผลิตรถ บทต. รายแรกของประเทศไทยที่ผ่านมาตรฐานการรถไฟแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ WCE กล่าวว่า องค์ความรู้ที่ได้จากการผลิตรถ บทต.ต้นแบบ และการเก็บข้อมูลการทดลองใช้ร่วมกับการรถไฟจะนำไปสู่การพัฒนาทางวิศวกรรมรถไฟ ที่ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมระบบรางได้ต่อไป เช่น การออกแบบสร้าง บทต. Lightweight model เพื่อบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้น Bogie ที่ลดการสึกหรอของล้อและราง รถขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อุตสาหกรรมทางการเกษตรและอื่นๆ ที่ประสงค์จะขนส่งทางระบบราง เป็นต้น

เพื่อการมุ่งมั่นอย่างจริงจังของ WCE ที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีรางและรถไฟ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีรถไฟ (Railway Engineering and Technology Development Centre: RETDC) ขึ้นที่อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนายกระดับความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างบุคลากร รองรับการพัฒนาธุรกิจวิศวกรรมขนส่งทางราง รวมถึงการให้บริการด้านงานวิศวกรรม การซ่อมบำรุง ซ่อมปรับปรุงดัดแปลง ผลิตชิ้นส่วน ผลิตตัวรถ รวมทั้งให้บริการด้านการทดสอบที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์กลางการบูรณาการความรู้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ด้วยวิสัยทัศน์ของ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่มีเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นต่อการดำเนินงานให้ศูนย์พัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีรถไฟ เป็นศูนย์ชั้นนำของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมระบบราง ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และแผนการพัฒนาของประเทศไทย

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120