WCE ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมด้านการเกษตร

WCE ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมด้านการเกษตร

WCE ให้บริการศึกษาและผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม 

เพื่อขยายตลาดกลุ่มลูกค้าด้านอุตสาหกรรมการเกษตร WCE ดำเนินการขยายตลาดไปสู่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร จึงได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการเกษตรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาร์มในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และนำเสนอเกี่ยวกับการให้บริการของทาง WCE แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจากการเข้าเยี่ยมชมทำให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรมีความสนใจด้านการให้บริการไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุง งานโครงสร้างโลหะและงานด้านการผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนเครื่องกลเชิง (R&D program) เบื้องต้นได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าดำเนินการศึกษาและผลิตหลายรายการ โดยรายการที่ได้ดำเนินการเสร็จไปแล้วนั้นคือ การผลิตมีดสับทลายปาร์มให้กับ บริษัท กลุ่มปาร์มธรรมชาติ จำกัด จังหวัดชุมพร เพื่อทดแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยใบมีดสับย่อยทลายปาล์มเป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่มีปริมาณการใช้งานและสั่งซื้อจากต่างประเทศต่อปีค่อนข้างสูง โดยทางบริษัท WCE เองมีประสบการณ์การผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล จึงได้ดำเนินการศึกษาและผลิต คือเริ่มจากการดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของวัสดุชิ้นงานของต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการผลิตและดำเนินการเลือกวัสดุและ ศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม จนถึงการดำเนินการผลิตและตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบลูกค้าซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และทำการส่งมอบลูกค้าเพื่อทำการติดตั้งใช้งาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ผลการดำเนินการหลังจากทางบริษัทกลุ่มปาร์มธรรมชาติ จำกัด ได้ทำการติดตั้งใช้งานไปแล้วใบมีดสับย่อยทลายปาล์มที่ทาง WCE ผลิต สามารถใช้งานได้มากกว่าประมาณ 1200 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าใบมีดสับย่อยทลายปาล์มของต่างประเทศและยังคงใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล เป็นการต่อยอดถึงการผลิตและการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการงานประเภทผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลทางด้านการเกษตร รวมถึงบริการด้านอื่น ๆ ต่อไป WCE มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการให้บริการด้านวิศวกรรมกับกลุ่มการเกษตรได้มากขึ้น เนื่องจากเรามีเครื่องมือและบุคลากร ที่มีความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการให้บริการด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล

X