วิสัยทัศน์ (Corporate Vision)

เป็นบริษัทวิศวกรรมชั้นนำของคนไทย ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร มุ่งมั่นในการยกระดับคุณค่าของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้มีผลประโยชน์ร่วม

พันธกิจ (Corporate Mission)

  1. กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. มุ่งเน้นยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนา สมรรถนะ ความรู้และความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ
  3. มุ่งสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่า ทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุนและส่งมอบตรงเวลา

ค่านิยม (Values)

1. ตระหนักในคุณค่า และเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร
2. คำนึงถึงความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3. ตอบสนองความความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
4. สร้างนวัตกรรมในด้านวิศวกรรมมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

X