นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับและทุกคน ด้วยพื้นฐานที่เชื่อว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับบริษัท ดูแลให้สวัสดิการค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีสภาพการจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ รวมทั้งพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพได้ ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีมีสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่พนักงาน บริษัทและสังคมโดยส่วนรวม

บริษัทให้ความใส่ใจกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร มีการพัฒนาความรู้พื้นฐานโดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการอบรมภายในและการส่งไปอบรมภายนอกบริษัท การส่งพนักงานไปดูงานต่างประเทศ รวมถึงการจัดส่งพนักงานไปรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ บริษัทได้จัดสรรงบประมาณทางด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้บุคลากรของบริษัท มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้พนักงาน สามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเพิ่มทักษะให้กับตนเอง และส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพนักงานเองก็สามารถเติบโตไปพร้อมกับการขยายงานของบริษัท

X