มาตรฐาน JIS Z 3841 Semi-automatic

บริษัทฯตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์อันมีค่าและเป็นรากฐานของธุรกิจ ธุรกิจจะเติบโตยั่งยืน บุคลากรจะต้องแข็งแกร่งและมั่นคง จึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้เกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญในทุกๆด้าน และจากวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทวิศวกรรมชั้นเลิศของคนไทยในให้บริการงานด้านวิศวกรรม การพัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรม และทักษะฝีมือจึงมีความสำคัญยิ่งยวด ปัจจุบัน บริษัทฯมีพนักงานที่มีทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในหลายๆสาขาช่าง แต่เพื่อยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น รองรับการขยายตลาดในระดับสากล จึงส่งพนักงานช่างเชื่อม เข้าทดสอบระดับฝีมือตามมาตรฐาน JIS Z 3841 Semi-automatic ของ The Japan Welding Engineering Society (JWES) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

BOI

WCE เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนขอรับการสนับสนุนการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยเข้าร่วมอบรมกับสมาคมสโมสรนักลงทุน ระหว่างวันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ – วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน – วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Raw Material Tracking System : RMTS -2011) – วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System – วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

National Skill Standard Center

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือของพนักงานที่ได้ระดับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและคงไว้ซึ่งสถานภาพของศูนย์ทดสอบตามข้อกำหนดของศูนย์ โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฯจำนวน 5 คน

X