WCE ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ปี 57

WCE ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ปี 57

WCE ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ปี 57  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 มีนักประดิษฐ์ไทยส่งผลงานเข้าประกวด 193 ผลงานWCE ได้ส่งผลงาน “เครื่องม้วนและจ่ายสายเคเบิ้ลด้วยแขน แบบโต๊ะหมุนอัตโนมัติ”

X