สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินโบนัสประจำปี
 • เงินพิเศษสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงงาน
 • เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
 • โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
 • ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • รางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลอายุการทำงาน
 • ทุนการศึกษา การพัฒนา และฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • งานสังสรรค์ประจำปี กิจกรรมกีฬาทั้งภายใน และภายนอก
 • ห้องสมุด และห้องออกกำลังกาย
 • สงกรานต์ 2017

  กีฬาสี 2017

  กีฬาสี 2017

  กิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2018

  กิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2019

  X