บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) ให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่

  • การจัดการงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
  • บริการด้านออกแบบวิศวกรรม งานผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ด้วยเครื่องจักรกลที่ทันสมัย และมีความแม่นยำสูง รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนอะไหล่ทางกล
  • ให้บริการแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ ถังแรงดัน และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างและบริหารโครงการ รวมถึงให้บริการงานทางด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

   บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท โดยเริ่มให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในเครือสหวิริยาที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ขยายการให้บริการไปสู่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเวลาต่อมา มีประสบการณ์ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กระดาษ ปูนซีเมนต์ พลังงาน ปิโตรเคมี และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

X