บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา เข้าร่วมนิทรรศการ 9 สาระการเรียนรู้

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดโครงการทักษะชีวิต วิชาการ เทศกาลอาหาร และดนตรี ครั้งที่ 3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของชุมนุมทั้ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงความสามารถของนักเรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทักษะภาษา การออกร้านขายของ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมมือและให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบางสะพานวิทยา ผ่านกิจกรรมโครงการมากมาย อาทิ โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย เป็นต้น ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นสามารถเติบโตและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120