บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมเครือสหวิริยา เติมสมรรถนะดิจิตอลเยาวชนบางสะพาน จัดอบรมครูสอนโค้ดดิ้ง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) จัดอบรมหลักสูตร “Unplugged coding กระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน” ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณเยาวชนบางสะพาน (Coding) ให้แก่ครูอำเภอบางสะพาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้เนื้อหาหลักสูตรในการอบรม อันประกอบด้วย 1)การบูรณาการตัวชี้วัด และ Soft power เพื่อออกแบบกิจกรรม Unplugged coding 2)การวิเคราะห์กิจกรรม Unplugged coding ของโรงเรียนต้นแบบ 3)การออกแบบสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรม Unplugged coding รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนความคิด การจัดการเรียนการสอน Unplugged  coding ของครูผู้เข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 และ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 (รวมระยะเวลาอบรม จำนวน 3 วัน) โดยมีครูจากสถานศึกษาอำเภอบางสะพาน สมัครเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนบางสะพาน

สำหรับโครงการพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณเยาวชนบางสะพาน (Coding) กลุ่มเหล็กสหวิริยา ริเริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 2565 นี้เป็นปีแรก เพื่อพัฒนาการศึกษาในชุมชนบางสะพาน โดยอ้างอิงจากการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการให้ Coding เป็นหลักสูตรที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน นักเรียนจึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมพัฒนาความสามารถของตนเองให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและเยาวชนบางสะพาน ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา อันจะนำไปสู่การลงมือพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพ

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120