บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมเครือสหวิริยาหนุนท่องเที่ยวชุมชุมสืบสานแข่งเรือประเพณีพงศ์ประศาสน์

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยทีมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนงบประมาณในการจัด “งานแข่งเรือประเพณีของตำบลพงศ์ประศาสน์” ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธนาชัย บัวช่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกฯสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด หมู่1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ นางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายธนพล อาภรณ์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ พร้อมคณะทำงาน เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันเรือ โดยในปี 2565 นี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือ จำนวน 16 ทีม ได้แก่ การแข่งขันเรือ 2 ฝีพาย ผู้นำชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์ จำนวน 10 ทีม และ การแข่งขันเรือ 3 ฝีพาย ประเภท Open จำนวน 6 ทีม และในการนี้ผู้จัดการอาวุโส ชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบรางวัลให้กับทีมรองชนะเลิศการแข่งขันเรือ 3 ฝีพาย ประเภท Open

นอกเหนือจากนี้ ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน และ การเปิด “ตลาดนัดคลองปากปิด” เปิดโอกาสให้พ่อค้า-แม่ค้าในชุมชน ร่วมจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์ ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120