บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดระดมแนวความคิดชาวบ้านทุ่งนุ่น พัฒนาศูนย์จัดการขยะ-เกษตรอินทรีย์

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายอภิปัทม์ รุ่งโรจน์ ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายกระจ่าง ศรีเพียงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 และชุมชนบ้านทุ่งนุ่น ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จัดเวทีระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะในชุมชนและโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ต.พงศ์ประศาสน์ รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120